SENS

SENS jest moim autorskim modelem pracy z klientami indywidualnymi oraz grupami warsztatowymi.

Inspiracje do jego opracowania czerpię z logoterapii, etyki stoickiej, greckiej koncepcji eudajmonii - oraz obserwacji potrzeb rozwojowych moich klientów.

Uporządkowanie i zharmonizowanie czterech obszarów reprezentowanych w modelu SENS prowadzi do określenia jednocześnie

  • kierunku pożądanych zmian (życia, kompetencji, roli życiowej lub zawodowej) oraz
  • indywidualnie dobranych narzędzi osobistego rozwoju, które zapewnią trwałą zmianę opartą na wewnętrznej motywacji.

SENS jest modelem praktycznym, opartym na wdrażaniu i działaniu z wykorzystaniem aktualnej wiedzy o  neurobiologii mózgu i efektywnym formowaniu nawyków.


Siebie Lubienie

> Znaj siebie

> Wierz w siebie


Eksperymentowanie

> Badaj granice możliwości

> Kształtuj relacje

Nawigowanie

> Znaj kierunek

> Prostuj ścieżki

 


 

Stawanie Się

> Bądź

> Twórz siebie