Szkolenia

Prowadzę efektywne warsztaty szkoleniowe.

Efektywność tę zapewnia zadbanie o trzy kluczowe składniki: dopasowanie działań do potrzeb, zaangażowanie uczestników, praktyczność rozwiązań.

Szkolenia traktuję jako jeden z elementów całego systemu działań rozwojowych prowadzonych przez organizacje. Zanim zaproponuję program rozwojowy czy szkoleniowy, dokonuję precyzyjnej analizy potrzeb rozwojowych: poznaję cele organizacji, powody dla których rozważa szkolenie pracowników, uwarunkowania związane z kulturą organizacyjną i specyfiką realizowanych zadań oraz potrzeby organizacji i samych pracowników w zakresie podnoszenia kompetencji, zmiany czy zbudowania motywacji, postaw i nawyków. W oparciu o metodologię Human Performance Improvement (HPI) badam luki w efektywności i proponuję najskuteczniejsze metody działań prowadzących do osiągnięcia założonych celów, w tym również pozaszkoleniowe. Dzięki precyzyjnej diagnozie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych proponuję klientom rozwiązania odpowiadające dokładnie ich potrzebom i dostosowane do ich specyfiki.

W trakcie szkoleń i warsztatów tworzę sytuacje sprzyjające uczeniu się, buduję komfort, bezpieczeństwo i wsparcie procesu edukacji. Wszystko to ma na celu zaktywizowanie uczestników do brania udziału w ćwiczeniach praktycznych oraz otwarcie ich na refleksję własną oraz informację zwrotną, które są fundamentem procesów uczenia osób dorosłych. Stosuję metody rozwojowe wywołujące zaangażowanie emocjonalne uczestników, dzięki czemu przyswajanie wiedzy jest łatwiejsze i skuteczniejsze, a zdobywane umiejętności są trwałe.

Działania podejmowane podczas warsztatów i szkoleń dostosowywane są na bieżąco do rzeczywistych potrzeb uczestników. Sprzyja temu stosowanie licznych elementów diagnostycznych umożliwiających monitorowanie poziomu umiejętności i zaangażowania każdego z uczestników. W trakcie warsztatu odwołuję się do doświadczeń uczestników, dbając by omawiane treści dawały się łatwo dopasować do kontekstu ich realiów zawodowych. Ćwiczenia ukierunkowane są na szukanie praktycznych rozwiązań, gotowych do zastosowania od następnego dnia po warsztacie.

Nie prowadzę dwóch takich samych szkoleń – każde jest odpowiedzią na specyficzne potrzeby i uwarunkowania. Obszary pozostające w kręgu moich zainteresowań trenerskich to:

 • przywództwo i umiejętności menedżerskie, w tym:
  • zarządzanie zespołem,
  • zarządzanie sytuacyjne,
  • budowanie i integracja zespołu,
  • informacja zwrotna,
  • motywowanie,
  • delegowanie zadań,
  • coachingowe metody pracy z zespołem;
 • umiejętności trenerskie – prowadzenie szkoleń i procesów rozwojowych przygotowujących kompleksowo do roli trenera biznesu;
 • kompetencje miękkie
  • planowanie rozwoju własnego,
  • współpraca i budowanie relacji, skuteczna komunikacja, asertywność,
  • radzenie sobie ze zmianą,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • obsługa klienta